Standardní záruka
Standardní záruka
Na všechny produkty, které nejsou pokryty systémovou zárukou Molex nebo systémovou zárukou MODnet, je poskytována standardní záruka výrobců dle Všeobecných obchodních podmínek, které naleznete zde: www.nwg.cz/Obchodni-podminky.aspx
Systémová záruka Molex
Systémová záruka Molex
Garanční program Molex Connected Enterprise Solutions
    Společnost Molex Premise Networks věnuje nejvyšší úsilí pro zajištění maximální spolehlivosti všech součástí systému. Proces sledování a zajišťování kvality výrobků začíná pečlivým designem prvků založeným na zkušenostech a tradici Molex Premise Networks v datových rozvodech, pokračuje pečlivou organizací výroby s nejmodernějšími technologickými výrobními procesy a je završen důkladným testováním vyrobených komponentů podle metodik předepisovaných Evropskými a mezinárodními normami a technickými bulletiny.
       Vysokou kvalitu svých výrobků firma Molex Premise Networks odráží i v systému poskytovaných záruk: 25-ti letá systémová záruka a 25-ti letá aplikační záruka. Prohlášení Molex Premise Network o světové záruce naleznete na oficiálních stránkách Molex CES.  
        Pro instalaci svých produktů má propracovaný systém řízení instalací a instalačních partnerů, který se promítá série technických školení, projektantských školení a tréninků instalačních technik a dovedností. Dle zkušeností a počtu provedených instalací má Molex Premise Networks své instalační partnery rozděleny do dvou skupin.
       První skupinou jsou Autorizovaní instalační partneři Molex Premise Networks. Tito partneři se stávají Autorizovaným partnerem absolvováním vstupního školení, na kterém jsou seznámeni s výrobním sortimentem a instalačními postupy a praktikami požadovanými výrobcem a úspěšně absolvuje písemný test. Po naplnění těchto podmínek je instalační firmě vydán certifikát Autorizovaný instalační partner Molex Premise Networks s jednoroční platností. Prodloužení certifikátu na další rok je potřeba absolvovat recertifikační školení. Tito partneři potom mohou na nainstalované produkty poskytovat 25-ti letou produktovou záruku výrobce.
       Druhou skupinou jsou Certifikovaní systémový partneři. Jsou to partneři, kteří vzešli z Autorizovaných partnerů a splnili požadavky výrobce na certifikované parnery. Tito partneři potom mohou k nainstalovaným kabelážním systémům nabízet 25-ti letou produktovou záruku, 25-ti letou systémovou záruku a 25-ti letou aplikační záruku výrobce.
Systémová záruka MODnet
Systémová záruka MODnet
25ti letá záruka MODnet      
DEKLARACE:
Firma NETWORK GROUP nabízí na Strukturovaný kabelážní systém MODnet záruku 25 let. Předmětem záruky je garance splnění výkonnostních parametrů jednotlivých komponentů permanentních linek po dobu nejméně 25 let. Tyto parametry jsou definovány v mezinárodních standardech pro strukturovanou kabeláž TlA/EIA 568, EN50173 a ISO 11801. Poskytnutí záruky je vázáno na naplnění níže uvedených podmínek. Rozhodnutí o udělení záruky je plně v kompetenci firmy NETWORK GROUP. Udělení záruky je osvědčeno vydáním certifikátu s přesným uvedením poskytovatele záruky, příjemce záruky, data udělení a doby trvání záruky.
PODMÍNKY:
Pro udělení záruky je nutné splnit následující podmínky:
- všechny nainstalované pasivní komponenty permanent linky strukturované kabeláže (tj. datové kabely, propojovací panely, datové zásuvky, keystony atd.) jsou originální a nové (nepoužité) výrobky značky MODnet dodané firmou NETWORK GROUP.
- všechny prvky, na něž se vztahuje poskytnutá záruka byly prokazatelně nainstalovány vyškolenou instalační firmou s platným certifikátem „MODnet instalační partner"
- instalační firma předložila vyplněný formulář Žádost o udělení záruky" v níž pravdivě uvedla požadované informace o instalaci. Součástí žádosti je seznam nainstalovaných komponent k certifikaci. Přílohou jsou měřící protokoly parametrů permanentních linek z certifikačního měřícího přístroje, které osvědčují správnou instalaci všech nainstalovaných certifikovaných komponent.
NETWORK GROUP si vyhrazuje právo kontroly certifikované instalace před udělením záruky.
PLNĚNÍ:
Na základě splnění výše uvedených podmínek, vystaví NETWORK GROUP „Certifikát o poskytnutí záruky". Plnění udělené záruky spočívá v bezplatné výměně těch komponent, u nichž po dobu záruky bez vnější příčiny dojde prokazatelně k takové odchylce parametrů od hodnot deklarovaných výše uvedenými normami, že vlastnosti permanentní linky nemohou nadále vyhovět původně certifikované výkonnostní kategorii.
 
VYJÍMKY ZE ZÁRUKY:
- Z plnění záruky jsou vyjmuty ty části instalace, u nichž došlo k jejich přesunu, změně nebo rozšíření bez souhlasu poskytovatele záruky.
- Z plnění záruky jsou vyjmuty závady vyplývající z nevyhovujícího nebo nesprávného návrhu systému, instalace nebo oprav kabeláže a zásahy na kabeláži, kde návrhy nebo instalace nebo opravy byly realizovány neschválenými subjekty.
- Z plnění záruky jsou vyjmuty všechny instalace využívané pro jiné než určené účely, provozované v nevhodných podmínkách a instalace poškozené, především poškozené neodborným zásahem nebo poškozené působením živlů (voda, vlhkost, oheň, teplo...) či agresivních chemických či biologických faktorů (prach, chemicky agresivní prostředí, plísně, hlodavci apod.).
- Z plnění záruky jsou vyjmuty závady vyplývající z použití neschválených propojovacích kabelů, především s rozměrově nevyhovujícími konektory RJ-45 nebo konektory jiného typu.