Systémová záruka MODnet


25ti letá záruka MODnet      
DEKLARACE:
Firma NETWORK GROUP nabízí na Strukturovaný kabelážní systém MODnet záruku 25 let.Předmětem zárukyje garance splnění výkonnostních parametrů jednotlivých komponentů permanentních linek po dobu nejméně 25 let. Tyto parametry jsou definovány v mezinárodních standardech pro strukturovanou kabeláž TlA/EIA 568, EN50173 a ISO 11801. Poskytnutí záruky je vázáno na naplnění níže uvedených podmínek. Rozhodnutí o udělenízáruky je plně v kompetenci firmy NETWORK GROUP. Udělení záruky je osvědčeno vydáním certifikátus přesným uvedením poskytovatele záruky, příjemce záruky, data udělení a doby trvání záruky.
PODMÍNKY:
Pro udělení zárukyje nutné splnit následující podmínky:
- všechny nainstalované pasivní komponenty permanent linky strukturované kabeláže (tj. datové kabely,propojovací panely, datové zásuvky, keystony atd.) jsou originální a nové (nepoužité) výrobky značky MODnet dodané firmou NETWORK GROUP.
- všechny prvky, na něž se vztahuje poskytnutá záruka byly prokazatelně nainstalovány vyškolenou instalačnífirmou s platným certifikátem „MODnet instalační partner"
- instalační firma předložila vyplněný formulář Žádost o udělení záruky" v níž pravdivě uvedla požadovanéinformace o instalaci. Součástí žádosti je seznam nainstalovaných komponent k certifikaci. Přílohou jsou měřícíprotokoly parametrů permanentních linek z certifikačního měřícího přístroje, které osvědčují správnou instalacivšech nainstalovaných certifikovaných komponent.
NETWORK GROUP si vyhrazuje právo kontroly certifikované instalace před udělením záruky.
PLNĚNÍ:
Na základě splnění výše uvedených podmínek, vystaví NETWORK GROUP „Certifikát o  oskytnutí záruky".Plnění udělené záruky spočívá v bezplatné výměně těch komponent, u nichž po dobu záruky bez vnější příčiny dojde prokazatelně k takové odchylce parametrů od hodnot deklarovaných výše uvedenými normami, že vlastnosti permanentní linky nemohou nadále vyhovět původně certifikované výkonnostní kategorii.
 
VYJÍMKY ZE ZÁRUKY:
- Z plněnízárukyjsou vyjmuty ty části instalace, u nichž došlo k jejich přesunu, změně nebo rozšíření bez souhlasuposkytovatele záruky.
- Z plnění zárukyjsou vyjmuty závady vyplývající z nevyhovujícího nebo nesprávného návrhu systému, instalacenebo oprav kabeláže a zásahy na kabeláži, kde návrhy nebo instalace nebo opravy byly realizoványneschválenými subjekty.
- Z plnění záruky jsou vyjmuty všechny instalace využívané pro jiné než určené účely, provozovanév nevhodných podmínkách a instalace poškozené, především poškozené neodborným zásahem nebopoškozené působením živlů (voda, vlhkost, oheň, teplo...) či agresivních chemických či biologických faktorů (prach, chemicky agresivní prostředí, plísně, hlodavci apod.).
- Z plnění záruky jsou vyjmuty závady vyplývající z použití neschválených propojovacích kabelů, předevšíms rozměrově nevyhovujícími konektory RJ-45 nebo konektoryjiného typu.