Systémová záruka MODnet


25ti letá záruka MODnet      
DEKLARACE:
Firma NETWORK GROUP nabízí na Strukturovaný kabelážní systém MODnet záruku 25 let. Předmětem záruky je garance splnění výkonnostních parametrů jednotlivých komponentů permanentních linek po dobu nejméně 25 let. Tyto parametry jsou definovány v mezinárodních standardech pro strukturovanou kabeláž TlA/EIA 568, EN50173 a ISO 11801. Poskytnutí záruky je vázáno na naplnění níže uvedených podmínek. Rozhodnutí o udělení záruky je plně v kompetenci firmy NETWORK GROUP. Udělení záruky je osvědčeno vydáním certifikátu s přesným uvedením poskytovatele záruky, příjemce záruky, data udělení a doby trvání záruky.
PODMÍNKY:
Pro udělení záruky je nutné splnit následující podmínky:
- všechny nainstalované pasivní komponenty permanent linky strukturované kabeláže (tj. datové kabely, propojovací panely, datové zásuvky, keystony atd.) jsou originální a nové (nepoužité) výrobky značky MODnet dodané firmou NETWORK GROUP.
- všechny prvky, na něž se vztahuje poskytnutá záruka byly prokazatelně nainstalovány vyškolenou instalační firmou s platným certifikátem „MODnet instalační partner"
- instalační firma předložila vyplněný formulář Žádost o udělení záruky" v níž pravdivě uvedla požadované informace o instalaci. Součástí žádosti je seznam nainstalovaných komponent k certifikaci. Přílohou jsou měřící protokoly parametrů permanentních linek z certifikačního měřícího přístroje, které osvědčují správnou instalaci všech nainstalovaných certifikovaných komponent.
NETWORK GROUP si vyhrazuje právo kontroly certifikované instalace před udělením záruky.
PLNĚNÍ:
Na základě splnění výše uvedených podmínek, vystaví NETWORK GROUP „Certifikát o poskytnutí záruky". Plnění udělené záruky spočívá v bezplatné výměně těch komponent, u nichž po dobu záruky bez vnější příčiny dojde prokazatelně k takové odchylce parametrů od hodnot deklarovaných výše uvedenými normami, že vlastnosti permanentní linky nemohou nadále vyhovět původně certifikované výkonnostní kategorii.
 
VYJÍMKY ZE ZÁRUKY:
- Z plnění záruky jsou vyjmuty ty části instalace, u nichž došlo k jejich přesunu, změně nebo rozšíření bez souhlasu poskytovatele záruky.
- Z plnění záruky jsou vyjmuty závady vyplývající z nevyhovujícího nebo nesprávného návrhu systému, instalace nebo oprav kabeláže a zásahy na kabeláži, kde návrhy nebo instalace nebo opravy byly realizovány neschválenými subjekty.
- Z plnění záruky jsou vyjmuty všechny instalace využívané pro jiné než určené účely, provozované v nevhodných podmínkách a instalace poškozené, především poškozené neodborným zásahem nebo poškozené působením živlů (voda, vlhkost, oheň, teplo...) či agresivních chemických či biologických faktorů (prach, chemicky agresivní prostředí, plísně, hlodavci apod.).
- Z plnění záruky jsou vyjmuty závady vyplývající z použití neschválených propojovacích kabelů, především s rozměrově nevyhovujícími konektory RJ-45 nebo konektory jiného typu.